Cronici / Galerii foto / Interviuri

Galerie foto Primordial, I Divine si Claymore in Wings 14 mai 2011

Autori: Alex, Lenore, 19 Mai 2011

Galerie foto a concertului Primordial, I Divine si Claymore din Wings, Bucuresti, 14 mai 2011.
Galerie foto Primordial, I Divine si Claymore in Wings 14 mai 2011
Galerie foto Primordial, I Divine si Claymore in Wings 14 mai 2011
Galerie foto Primordial, I Divine si Claymore in Wings 14 mai 2011
Galerie foto Primordial, I Divine si Claymore in Wings 14 mai 2011
Galerie foto Primordial, I Divine si Claymore in Wings 14 mai 2011